R160 Subway Car, Lg Wt7300cw Test Mode Not Working, Tree Branches Growing Downward, Bento Box Ideas For Weight Loss, Canva Change Color Of Uploaded Image, Headwaters Restaurant Millcroft Inn, " /> R160 Subway Car, Lg Wt7300cw Test Mode Not Working, Tree Branches Growing Downward, Bento Box Ideas For Weight Loss, Canva Change Color Of Uploaded Image, Headwaters Restaurant Millcroft Inn, " />R160 Subway Car, Lg Wt7300cw Test Mode Not Working, Tree Branches Growing Downward, Bento Box Ideas For Weight Loss, Canva Change Color Of Uploaded Image, Headwaters Restaurant Millcroft Inn, " />

juan 4 tagalog

ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Sa halip, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila, sapagkat marami nang huwad na propeta sa mundong ito. Sumagot si Jesus, “Ang bawat uminom ng tubig na ito’y muling mauuhaw, ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanyaay hindi na muling mauuhaw kailanman. (Sapagka't hindi nangakikipagusap ang mga Judio sa mga Samaritano.) 1 “Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Jesus na rin ang nagsabi na ang isang propeta'y hindi iginagalang sa sarili nitong bayan.). Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Judio. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. 18Sapagka't nagkaroon ka na ng limang asawa; at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa: dito'y sinabi mo ang katotohanan. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Dito siya uminom, gayundin ang kanyang mga anak at mga hayop. May isang Samaritanang dumating upang umigib, at sinabi ni Jesus sa kanya, “Maaari mo ba akong bigyan ng maiinom?”. Alam na naming siya nga ang Tagapagligtas ng sangkatauhan.”, Pinagaling ni Jesus ang Anak ng Isang Pinuno ng Pamahalaan. Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na ang trigo at handa nang anihin. 1 Juan 4:4 - Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. 31Samantala ay ipinamamanhik sa kaniya ng mga alagad, na nangagsasabi, Rabi, kumain ka. 1 Juan 3:4 - Ang sinomang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan: at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Mabuti ang pagkasabi mo, Wala akong asawa: Pinaniwalaan ng lalake ang salitang sinalita sa kaniya ni Jesus, at siya'y yumaon sa kaniyang lakad. two + 8 = 3 Comments. Nakita namin at pinapatotohanang isinugo ng Ama ang kanyang Anak upang iligtas ang sanlibutan. Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Kahapon nang ikapitong oras inibsan siya ng lagnat. Dito niya ginawang alak ang tubig. Juan 5 Tagalog: Ang ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Unang Liham ni Juan. 4 Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, “Ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. 1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at naparoong muli sa Galilea. 2Ngunit ang totoo'y hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. 27At sa ganito'y nagsidating ang kaniyang mga alagad; at sila'y nangagtaka na siya'y nakikipagsalitaan sa isang babae; gayon ma'y walang taong nagsabi, Ano ang iyong hinahanap? 1 Juan 4:13-16 - Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. 15Sinabi sa kaniya ng babae, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito, upang ako'y huwag mauhaw, ni pumarito man sa ganito kalayo upang umigib pa. Totoo nga ang sinabi mo.”. Sa bayan naman ng Capernaum ay may isang pinuno ng pamahalaan. Naalala ng ama na noong oras na iyon sinabi sa kanya ni Jesus, “Gagaling ang inyong anak.” Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Sumagot si Jesus, “Ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. 1 Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Juan 4. 33Ang mga alagad nga ay nangagsangusapan, May tao kayang nagdala sa kaniya ng pagkain? 24Ang Dios ay Espiritu: at ang mga sa kaniya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan.

R160 Subway Car, Lg Wt7300cw Test Mode Not Working, Tree Branches Growing Downward, Bento Box Ideas For Weight Loss, Canva Change Color Of Uploaded Image, Headwaters Restaurant Millcroft Inn,

Share This:

Tags:

Categories: